ZonMw subsidie stimuleert intensievere samenwerking medisch en sociaal domein

De samenwerking van het medisch en sociaal domein in Zuid-Limburg gericht op een kansrijke start voor ieder kind, wordt nu ook financieel gestimuleerd door ZonMw: de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg/GGD Zuid Limburg en het Programmabureau Trendbreuk ontvingen samen een startimpuls van 37.000 euro. Deze subsidie is bedoeld om het proces om tot een structurele en nauwere samenwerking te komen het komend jaar te ondersteunen.

“En daar zijn we heel blij mee”,

vertellen Mandy Leurs van de academische werkplaats/GGD Zuid Limburg en Fion de Boer van het Programmabureau Trendbreuk.

Meer structurele samenwerking van het medisch en sociaal domein is een vereiste om elk kind daadwerkelijk een kansrijke start te geven. Dat stelt zowel het landelijke programma Kansrijke Start als de Zuid-Limburgse variant daar op.

“Het vormt de rode draad in wat we doen. Willen we echt iets bereiken, dan moeten we nog meer gebruik maken van elkaars kennis en expertise en onze handen nog meer ineenslaan”,

zegt Fion de Boer, strategisch beleidsmedewerker. Het goede nieuws is dat professionals die zorg en ondersteuning bieden in de eerste 1000 dagen van het kind – van verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemeenten en maatschappelijk werk – enthousiast zijn over meer samenwerking. Tijdens een drukbezochte startbijeenkomst voor professionals op 25 juni dit jaar, georganiseerd door de academische werkplaats en het programmabureau, werden tal van ideeën geopperd om de samenwerking te intensiveren. Bedoeling is om nu samen met professionals te inventariseren waar voorrang aan moet worden gegeven, zodat werkgroepen aan de slag kunnen met deze ideeën. Eind dit jaar komt er in ieder geval een vervolgbijeenkomst voor professionals van beide domeinen.

“Het rangschikken van ideeën doen we dan aan de hand van vragen als: waarmee kunnen we de meeste gezondheidswinst boeken, waar is de meeste behoefte aan en wat is haalbaar voor de betrokken partners”,

vertelt Fion de Boer.

Dankzij de financiële ondersteuning van ZonMw wordt het eenvoudiger om dit komend jaar allemaal te organiseren en professionals uit het medisch en sociaal domein erbij te betrekken. Mandy Leurs, onderzoeker-epidemioloog:

“We kunnen de samenwerking samen uitbouwen, kijken waar kansen liggen en een stappenplan opstellen. Het zijn de professionals die de input voor de samenwerking kunnen leveren. Waar nodig kunnen we ook experts van buiten inschakelen. En met Burgerkracht gaan we bekijken hoe we burgers een stem kunnen geven.”

Inmiddels is bij ZonMw een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Die is speciaal bedoeld voor onderzoek naar de implementatie van het signaleren van sociale risico’s in de vroege zwangerschap, zoals armoede, stress en psychosociale problemen, naast de bestaande medische risicosignalering. Een mooi voorbeeld van samenwerking van het medisch en sociaal domein om passende zorg of ondersteuning te bieden aan zwangere vrouwen.