Subsidie toegekend aan RuimteGIDS: naar een omgeving die gezond gedrag stimuleert

ZonMw heeft vier ton subsidie toegekend aan het Zuid-Limburgse consortium ‘Ruimte maken voor Gezondheid In De Stad’ (RuimteGIDS). Eerder ontving het consortium al subsidie voor het opstellen van kennisvragen over de invloed van de leefomgeving op gezondheid en meedoen aan de samenleving. Met de vervolgsubsidie kan het consortium de komende drie jaar daadwerkelijk meedraaien in vier ruimtelijke planningsprojecten in Maastricht en Kerkrade.

“We zijn heel blij met de subsidie, want we denken dat we op deze manier heel veel gezondheidswinst kunnen boeken”,

zegt Maria Jansen, programmaleider van de academische werkplaats en hoogleraar Populatiegericht gezondheidsbeleid.

In het consortium is de GGD Zuid Limburg vertegenwoordigd, evenals de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en het duurzaamheidsinstituut ICIS van de Universiteit Maastricht, het lectoraat Smart Urban Redesign van de Hogeschool Zuyd en de gemeenten Maastricht en Kerkrade. Het consortium heeft tot doel kennis te genereren over het creëren en behouden van een (positief) gezonde leefomgeving. In Maastricht gaat dat nu gebeuren in de projecten de Groene en Blauwe loper. De Groene Loper omvat het ondertunnelde traject waar voorheen de A2 door de stad liep: hier worden auto’s nu juist zo veel mogelijk geweerd en wordt bewegen gestimuleerd. Dat laatste geldt ook voor de Blauwe loper: een groenstrook van de wijk Blauwdorp naar de stad.

“In Kerkrade gaat het om plannen die draaien om de vraag: hoe kan ik burgers betrekken bij een andere inrichting van de ruimte. Dat gaat hier in verschillende wijken gebeuren”,

vertelt Maria Jansen.

Kenmerkend voor de projecten is dat zij zich richten op het faciliteren van sociaal contact, het creëren van mogelijkheden voor lichaamsbeweging en het stimuleren van participatie. Dit levert gemeenten nieuwe kennis op voor het inrichten van de openbare ruimte: met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij is niet alleen van belang hoe de ruimte in te richten, maar onder andere ook hoe hierin goed met andere partijen samen te werken. Het consortium wil gemeenten hierin met hun onderzoek praktisch ondersteunen.

“Want”,

besluit Maria Jansen,

“een goede inrichting van de ruimte is wezenlijk voor de gezondheid en het welbevinden van mensen.”