Factsheet Nulmeting MBO ondersteunt vorming van knooppunten zorg en onderwijs

Laagdrempelige knooppunten van zorg en onderwijs in het MBO; het Vista College in Zuid-Limburg is er volop mee bezig.

“Ze zijn blij met onze factsheet Nulmeting MBO Knooppunt, omdat die inzichtelijk maakt welke problemen MBO-leerlingen hebben en hoe vaak die voorkomen. Die cijfers legitimeren de plannen voor de knooppunten”,

vertelt Rachelle Meisters.

Zij is als promovendus verbonden aan de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht. De factsheet komt voort uit het traject dat werd ingezet vanuit de Sociale Agenda van de Provincie Limburg, gebaseerd op het rapport de Limburg Factor van de GGD Zuid Limburg. Dat brengt de oorzaken van de hardnekkige gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg in kaart. Het inhalen van die achterstand vergt een focus op de jeugd, opdat de volgende generatie gezonder wordt, adviseert het rapport. Om die reden werden verschillende data van 0-18-jarigen en jongvolwassenen in Zuid-Limburg geanalyseerd. De factsheet Nulmeting MBO Knooppunt is als laatste opgeleverd: hierin wordt een vergelijking gemaakt tussen MBO-leerlingen en leerlingen van het HBO en WO. Rachelle Meisters maakte voor de data-analyse gebruik van cijfers van het CBS, de schoolverlatersenquête van het ROA, de gezondheidsmonitor van de GGD Zuid Limburg en de rapportages van de Limburgse GGD-en met betrekking tot seksuele gezondheid.

“De belangrijkste conclusie van de nulmeting is dat de MBO-leerlingen in alle leefgebieden gemiddeld meer problemen hebben. Ze ervaren bijvoorbeeld een minder goede gezondheid, hebben hogere zorgkosten, voelen zich vaker eenzaam en hebben vaker last van overgewicht. Ongewenste zwangerschappen komen ook meer voor onder MBO-leerlingen.”

Bovendien is de thuissituatie van MBO-leerlingen vaker problematisch en dat leidt er toe dat ze eerder op allerlei terreinen vastlopen. Vervolgens heeft dat weer een negatief effect op hun leerprestaties.

Toch zullen deze jongeren niet snel hulp zoeken, is de ervaring. De drempel naar zorginstellingen zoals de GGZ is voor hen te hoog. Voor het Vista College (fusieschool Arcus College en ROC Leeuwenborgh) is dat reden om laagdrempelige knooppunten van zorg en welzijn op de scholen in te richten.

“Ik denk dat de knooppunten kunnen helpen om problemen tijdig op te sporen en preventief kunnen werken. Zodanig, dat problemen verminderen en de zorgkosten mogelijk omlaag gaan. Dat past in de gedachte van de trendbreuk en het inhalen van de gezondheidsachterstand”,

vertelt Rachelle Meisters. De samenwerking met het Vista College wordt zeker voortgezet.

“Hoe de knooppunten precies ingericht worden en hoe dat gemonitord gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel de bedoeling dat we de ontwikkelingen gaan monitoren.”

Hier vindt u de factsheet Nulmeting MBO Knooppunt.