Promotieonderzoek naar voorkomen van overgewicht bij zuigelingen

concept kaftKunnen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen een actievere rol krijgen bij het vroegtijdig signaleren of een kind in de leeftijd van 0 tot 2 jaar risico heeft op het ontstaan van overgewicht? Dat is de kernvraag in het onderzoek en het proefschrift van Eveliene Dera, promovenda bij de Academische Werkplaats,

Overgewicht heeft gedurende de hele levensloop een negatief effect op de gezondheid van kind of volwassene, door o.a. een verhoogd risico op het verkrijgen van het metabool syndroom of een verminderde levensverwachting. Het is bekend dat de vroege zuigelingenperiode een belangrijke levensfase is voor het ontwikkelen van overgewicht op latere leeftijd. Indien een kind eenmaal overgewicht heeft, dan is het moeilijk om weer een normaal gewicht te verkrijgen. Preventie van overgewicht vanaf de geboorte van het kind is om deze redenen belangrijk.

In Nederland is de prevalentie van overgewicht bij kinderen bijna verdriedubbeld sinds 1980, in 2009 had circa 13% -15 % van de kinderen in de leeftijdsperiode 2-21 jaar overgewicht. Binnen de jeugdgezondheidszorg hebben de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in de dagelijkse praktijk te maken met overgewicht bij kinderen.

De Nederlandse jeugdgezondheidszorg (JGZ) organisatie heeft erkend dat zij een taak heeft in de preventie van overgewicht bij kinderen en om deze reden is er in 2005 een overgewicht preventieprotocol ontwikkeld. In dit protocol worden de criteria en de wijze van meten beschreven om te kunnen signaleren of een kind overgewicht heeft. Ook staan er adviezen in voor een gezondere leefstijl.

De samenvatting en het volledige proefschrift kunt u hier inzien.

Eveliene Dera zal op woensdag 6 juli aan de Universiteit van Maastricht promoveren.