Effectmeting naar activiteiten Sociale Agenda Provincie Limburg gestart

 

Welk effect hebben de activiteiten die voortkomen uit de Sociale Agenda van de Provincie Limburg op de gezondheids- en participatie-achterstand van Limburg en meer specifiek ook Zuid-Limburg? Die vraag is het onderwerp van een effectmeting waarmee onderzoeker Rachelle Meisters van de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg eind vorig jaar gestart is.

Het onderzoek vormt een vervolg op de nulmeting die zij eerder in 2018 in opdracht van de Provincie Limburg deed naar de gezondheids- en participatie-achterstand van met name Zuid-Limburg. De Provincie Limburg streeft in de Sociale Agenda Limburg 2025 (‘Koers voor een vitaler Limburg’) al langere tijd naar een trendbreuk wat de achterstanden betreft. Om te zien of acties die voortvloeien uit de Sociale Agenda (een positief) effect hebben en Limburg de juiste koers houdt, heeft de Provincie opdracht gegeven voor de vervolgmeting.

Het uitgangspunt van de Sociale Agenda vormt het verbeteren van de (positieve) gezondheid gedurende de verschillende levensfasen: vanaf de zwangerschapswens tot aan de jongvolwassenen, die de volgende generatie opvoeden. Sleutelbegrippen in de aanpak zijn zelfredzaamheid en samenredzaamheid. De Provincie zet hier sinds 2016 samen met partners in Limburg op in, waarbij de focus onder andere op de jongste generatie ligt.

De nulmeting was gebaseerd op cijfers uit 2012-2016 over (arbeids-)participatie, onderwijs, gezondheid, opvoeding en sociaal kapitaal. “In de tweede meting gaat het om hetzelfde soort cijfers, nu uit de periode 2017-2020 en indien mogelijk aangevuld met cijfers uit 2021. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren extra activiteiten gestart om de kansenongelijkheid tegen te gaan, zoals het programma Kansrijke Start. Dat richt zich op de eerste 1000 dagen, vanaf de zwangerschap tot peutertijd. De data die met dit programma te maken hebben, willen we eveneens graag analyseren. En waar mogelijk wordt de impact van de coronacrisis in de meting meegenomen”, vertelt Rachelle Meisters. Data die voor de effectmeting worden gebruikt, zijn onder andere afkomstig van CBS, onderwijsmonitor Limburg, ROA, GGD, zorgkosten en Perined. Om cijfers/data te kunnen duiden, worden interviews en dialoogsessies georganiseerd met Limburgse stakeholders en de Provincie Limburg.