Consortium Zuid-Limburg wil met de leefomgeving gezondheid verbeteren

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? ZonMw nodigt onderzoekers in ons land uit om een antwoord te geven op die vraag. Een consortium in Zuid-Limburg, waar ook de academische werkplaats en de unit medische milieukunde van de GGD Zuid Limburg deel van uitmaken, heeft daar nu een subsidieaanvraag voor ingediend, onder de noemer: ‘Ruimte maken voor gezondheid in de stad: naar een Zuid-Limburgse kennisagenda’. In het consortium is het onderzoek, het beleid en de praktijk vertegenwoordigd, vertelt programmaleider Maria Jansen van de academische werkplaats. Andere deelnemers zijn onder andere de vakgroep Gezondheidsbevordering (GB-UM) en het duurzaamheidsinstituut ICIS (ICIS-UM). Deze partijen werken in Maastricht en Kerkrade al langer samen in het ruimtelijk domein. Met ingrepen in de fysieke leefomgeving willen zij het gedrag van mensen veranderen en hun gezondheid verbeteren. In het voorstel dat het consortium bij ZonMw heeft ingediend, wordt de samenwerking duurzaam verankerd. Gemeenten hebben daar behoefte aan, zegt Maria Jansen.

“Dat heeft alles te maken met de Omgevingswet die binnen enkele jaren van kracht wordt. Daarin wil de landelijke overheid alle wettelijke regelingen voor het leefgebied onderbrengen en vereenvoudigen, van regelingen voor water, lucht tot groen. Bovendien is het de bedoeling dat die Omgevingswet de basis gaat vormen voor gemeentelijke beleidsagenda’s. Daar spelen wij als consortium op in met de Zuid-Limburgse kennisagenda.”

Zo hebben gemeenten behoefte aan ondersteuning om inzichtelijk te maken op welke wijze de leefomgeving invloed heeft op de gezondheid van mensen. Dat vergt een goede structuur voor de samenwerking van beleid, praktijk en onderzoek. Het subsidieverzoek is gericht op het organiseren van die structuur. Daarnaast wil het consortium een kennisagenda opstellen die concreet antwoord geeft op de vraag ‘wat gaan we doen’. Daarbij worden andere partijen in de regio ingeschakeld, ook buiten de gezondheidssector. Het consortium richt zich op kwetsbare inwoners van achterstandsbuurten, gelet op hun achterstand in gezondheid. Als het subsidieverzoek wordt gehonoreerd, volgen concrete voorstellen voor projecten waar dan opnieuw subsidie voor wordt aangevraagd.